Tietosuojaseloste

Talo­yh­tiön­ne hank­kii isän­nöin­ti­pal­ve­lut meil­tä Onni-Isän­nöin­nis­tä. Osa­na pal­ve­lu­jam­me käsit­te­lem­me talo­yh­tiön asuk­kai­den ja osak­kai­den hen­ki­lö­tie­to­ja. Tar­vit­sem­me näi­tä tie­to­ja, jot­ta voim­me tuot­taa sopi­muk­sem­me mukais­ta isän­nöin­ti­pal­ve­lua sekä mui­ta asu­mi­sen pal­ve­lui­ta taloyhtiössänne..

Tar­vit­sem­me osak­kaan ja asuk­kaan hen­ki­lö­tie­to­ja, jot­ta voim­me tun­nis­taa asiak­kaam­me tämän asioi­des­sa isän­nöin­tiy­ri­tyk­ses­säm­me tai säh­köi­sis­sä pal­ve­luis­sam­me. Käy­täm­me tie­to­ja talo­yh­tiön vas­ti­ke- ja vuo­kra­val­von­nas­sa, saa­ta­vien perin­näs­sä, asu­kas­tie­dot­ta­mi­ses­sa sekä talo­yh­tiöl­le han­kit­tu­jen pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä. Lisäk­si tie­to­ja voi­daan käsi­tel­lä val­vot­taes­sa talo­yh­tiön ja isän­nöin­tiy­ri­tyk­sen etua. Näi­den ohel­la hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa viran­omai­sel­le, joka esit­tää lakiin perus­tu­van tie­to­pyyn­nön tai jos asu­kas tai osa­kas sitä pyytää.

Hen­ki­lö­tie­to­ja luo­vu­te­taan talo­yh­tiön­ne viral­li­sil­le edus­ta­jil­le, jot­ta he voi­vat hoi­taa teh­tä­vän­sä sekä talo­yh­tiön pal­ve­lun­tar­joa­jil­le, kuten huol­to­yh­tiöl­le ja kir­jan­pi­to­toi­mis­tol­le. Lisäk­si tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa talon asuk­kaal­le, osak­kaal­le tai viran­omai­sel­le lain­sää­dän­nön edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la. Kaik­ki hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly tapah­tuu kun­nioit­taen rekis­te­ris­sä ole­vien hen­ki­löi­den yksityisyyttä.

Tie­to­suo­ja on meil­le tär­ke­ää ja huo­mioim­me sen päi­vit­täi­ses­sä työs­säm­me. Asia­kas­re­kis­te­rim­me sisäl­tää seu­raa­via hen­ki­lö­tie­to­ja isän­nöi­miem­me talo­yh­tiöi­den asuk­kais­ta ja osakkaista:

  • huo­neis­ton tiedot
  • huo­neis­tos­sa asu­vien etu- ja suku­ni­met ja syntymäajat
  • säh­kö­pos­tio­soit­teet
  • puhe­lin­nu­me­rot
  • sisään­muut­to- ja poismuuttoajankohdat
  • Lisäk­si meil­lä on eri aikoi­na toi­min­tam­me kehit­tä­mi­sek­si kerät­ty­jä asia­kas­pa­lau­te­tie­to­ja ja kehi­ty­seh­do­tuk­sia, jot­ka saat­ta­vat aina­kin väliai­kai­ses­ti sisäl­tää henkilötietoja.

Näi­tä tie­to­ja säi­ly­täm­me asia­kas­re­kis­te­ris­säm­me sen ajan, kun asukas/osakas asuu talo­yh­tiös­sä tai talo­yh­tiö on isän­nöin­tiy­ri­tyk­sem­me asia­kas. Tämän jäl­keen säi­ly­täm­me tie­to­ja vain niin kau­an ja sii­nä laa­juu­des­sa kuin se on tar­peel­lis­ta las­ku­tuk­sen, perin­nän ja mah­dol­lis­ten oikeu­del­lis­ten toi­men­pi­tei­den takia.

Hen­ki­lö­tie­dot saam­me kerät­tyä pää­asias­sa taloon muu­ton yhtey­des­sä talo­yh­tiön osak­kail­ta ja asuk­kail­ta itsel­tään eri vies­tin­tä­ka­na­vis­sa, kuten puhe­li­mit­se, pos­tit­se, säh­kö­pos­tit­se tai vas­taa­val­la taval­la. Lisäk­si hen­ki­löön lii­tet­tä­vis­sä ole­via tie­to­ja ker­tyy talo­yh­tiö­si­vuil­le ja isän­nöin­tiy­ri­tyk­sem­me käyt­tä­mään talo­yh­tiö­so­vel­luk­seen kir­jau­tu­mi­sen yhtey­des­sä sekä nii­tä käy­tet­täes­sä. Var­mis­taak­sem­me tie­don ajan­ta­sai­suu­den päi­vi­täm­me tie­to­ja viran­omais­läh­teis­tä tai muil­ta palveluntarjoajilta.

Isän­nöin­tiy­ri­tyk­ses­säm­me käsi­tel­tä­vät hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään tie­to­tur­val­li­ses­sa ympä­ris­tös­sä ja nii­tä käyt­tä­vät ainoas­taan isän­nöin­tiy­ri­tyk­sem­me ja kir­jan­pi­to­toi­mis­tom­me työn­te­ki­jät suo­ja­tuil­la työ­ase­mil­laan, joi­hin työn­te­ki­jät pää­se­vät kir­jau­tu­maan hen­ki­lö­koh­tai­sel­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­laan. Käy­tän­nös­sä hen­ki­lö­tie­dot voi­vat sijai­ta ulko­puo­lis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien pal­ve­li­mil­la tai lait­teil­la, jot­ta voim­me tur­va­ta riit­tä­vän tie­to­tur­va­ta­son toteu­tu­mi­sen. Pape­ri­set asia­kir­jat säi­ly­täm­me tur­val­li­ses­sa ja luki­tus­sa tilassa.

Rekis­te­röi­dyl­le kuu­lu­vat oikeu­det tur­vaam­me kai­kil­le rekis­te­röi­dyil­le voi­mas­sa ole­van tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­ses­ti. Näi­tä oikeuk­sia ovat rekis­te­röi­dyn oikeus pyy­tää pää­sy omiin tie­toi­hin­sa, oikeus pyy­tää itse­ään kos­ke­vien vir­heel­lis­ten tie­to­jen oikai­se­mis­ta, oikeus vas­tus­taa tai rajoit­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä sil­loin, kun laki ei sitä edel­ly­tä, sekä oikeus teh­dä vali­tus valvontaviranomaiselle.

Eväs­teet

Seu­raam­me verk­ko­si­vu­jem­me käyt­töä eväs­teil­lä. Eväs­te on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, joka tal­len­tuu pää­te­lait­teel­le­si, kun vie­rai­let sivus­tol­la. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta lai­tet­ta­si tai tie­dos­to­ja­si. Halu­tes­sa­si voit selai­me­si ase­tuk­sia muok­kaa­mal­la pois­taa eväs­teet käy­tös­tä mil­loin tahan­sa. Eväs­tei­den pois­ta­mi­nen ja nii­den käy­tön estä­mi­nen saat­taa kui­ten­kin vai­kut­taa verk­ko­si­vu­jem­me toiminnallisuuteen.

Eväs­tei­den avul­la pys­tym­me mm. tun­nis­ta­maan lait­tee­si pala­tes­sa­si sivul­le, muis­ta­maan valin­ta­si, paran­ta­maan käyt­tö­ko­ke­mus­ta­si, koh­den­ta­maan mark­ki­noin­tia ja pal­ve­le­maan Sinua parem­min. Emme käy­tä eväs­tei­tä hen­ki­lö­tie­to­jen kerää­mi­seen, emme­kä yhdis­tä eväs­tei­den kaut­ta saa­tu­ja tie­to­ja Sinul­ta mah­dol­li­ses­ti muus­sa yhtey­des­sä saa­tui­hin henkilötietoihin.

Net­ti­si­vum­me käyt­tää Google Ana­ly­tics –eväs­tei­tä. Nii­den kerää­mät tie­dot siir­re­tään ja tal­len­ne­taan Googlen pal­ve­li­mil­le, jois­ta osa saat­taa sijai­ta EU:n ulko­puo­lel­la ja joi­hin täs­sä tapauk­ses­sa sovel­le­taan pai­kal­lis­ta tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töä. Lisä­tie­to­ja Googlen yksi­tyi­syys­käy­tän­nöis­tä ja Google Ana­ly­tic­sin käy­tös­tä: Google Ana­ly­tics pri­vacy overview

Lisä­tie­toa eväs­teis­tä osoit­tees­ta www.aboutcookies.org  Lisä­tie­to­ja selain­käyt­töön perus­tu­vas­ta verk­ko­mai­non­nas­ta löy­dät osoit­tees­ta http://www.youronlinechoices.eu

Tie­do­tam­me eväs­te­käy­tän­tö­jem­me muu­tok­sis­ta verkkosivuillamme

Mikä­li Teil­lä on hen­ki­lö­tie­to­jen­ne käsit­te­lys­tä kysyt­tä­vää tai kes­kus­tel­ta­vaa, pyy­däm­me Tei­tä kään­ty­mään Onni Isän­nöin­nin asia­kas­pal­ve­lun puo­leen. Vas­taam­me mielellämme!