Kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­to tie­dot­ti 10.2.2021 kar­tel­li­tut­kin­nan päät­ty­mi­ses­tä isännöintitoimialalla.

Onni Isän­nöin­nis­sä nou­da­te­taan kil­pai­lu­lain­sää­dän­töä ja yri­tyk­ses­sä toi­mi­taan hin­noit­te­lun osal­ta täy­sin itse­näi­ses­ti. Isän­nöin­ti­tar­jouk­set toteu­te­taan yri­tyk­sen omien hin­noit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den, kus­tan­nus­ra­ken­teen ja asiak­kaan tar­vit­se­mien pal­ve­lui­den mukaan. Pal­ve­lus­ta sovi­taan kun­kin asiak­kaan kans­sa isännöintisopimuksella.

”Koem­me alan toi­min­ta­ta­po­jen perus­teel­li­sen tut­ki­mi­sen hyvä­nä asia­na. Kaik­kien toi­min­ta­ta­po­jen pitää olla sel­kei­tä ja avoi­mia”, tote­aa Onni Isän­nöin­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kris­ter Ilvo­nen Kil­pai­lu- ja kulut­ta­ja­vi­ras­ton tutkinnasta.

Onni Isän­nöin­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Kris­ter Ilvo­nen on jäsen Isän­nöin­ti­lii­ton nykyi­ses­sä hal­li­tuk­ses­sa, jon­ka teh­tä­vä on edis­tää toi­mia­lan rei­lua ja avoin­ta kilpailua.

”Yri­tyk­sel­lem­me on tär­ke­ää, että Isän­nöin­ti­liit­toa kehi­te­tään oike­aan suun­taan. Olen ollut muka­na muut­ta­mas­sa lii­ton toi­min­ta­ta­po­ja kes­kei­sil­tä osin vaih­de­tun joh­don kans­sa. Lisäk­si uudis­tim­me lii­ton stra­te­gian etua­jas­sa”, Kris­ter Ilvo­nen sum­maa Isän­nöin­ti­lii­tos­sa teh­tyä työtä.

KKV:n tut­kin­ta koh­dis­tui 2014–2017 väli­seen ajan­jak­soon, jol­loin Onni Isän­nöin­nil­lä ei ole ollut edus­tus­ta lii­ton hallituksessa.

Mikä­li teil­lä herää mitä tahan­sa kysy­myk­siä aihees­ta, vas­taam­me nii­hin mielellämme.

Lisä­tie­to­ja:

Kris­ter Ilvonen
toi­mi­tus­joh­ta­ja, Onni Isännöinti
050 324 4024, krister.ilvonen@mtr.fi