Onni Isän­nöin­ti suh­tau­tuu koro­na­vi­ruk­seen erit­täin vaka­vas­ti. Kan­nam­me yhteis­kun­nal­li­sen vas­tuum­me ja teem­me voi­ta­vam­me koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Haluam­me suo­ja­ta asiak­kai­tam­me, yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me ja työn­te­ki­jöi­täm­me. Seu­raam­me tii­viis­ti viran­omais­tie­do­tus­ta ja tapah­tu­mien kulkua.

Olem­me päi­vit­tä­neet sisäis­tä ohjeis­tus­tam­me tar­tun­to­jen leviä­mi­sen mini­moi­mi­sek­si. Viran­omais­oh­jeis­tuk­sen mukai­ses­ti olem­me suo­si­tel­leet hen­ki­lö­kun­tam­me jää­vän tois­tai­sek­si etä­töi­hin. Lisäk­si olem­me ohjeis­ta­neet, miten tar­tun­to­ja ennal­taeh­käis­tään ja miten toi­mia, jos epäi­lee koro­na­tar­tun­taa itsel­lään tai perheenjäsenellään.

Palvelemme sähköisesti

Asia­kas­pal­ve­lum­me on avoin­na nor­maa­lien aukio­loai­ko­jen mukai­ses­ti, mut­ta pyy­däm­me vält­tä­mään hen­ki­lö­koh­tais­ta asioin­tia hen­ki­lö­kun­tam­me kans­sa ja toi­vom­me yhtey­de­no­tot säh­kö­pos­tit­se tai puhe­li­mit­se. Toi­mi­tam­me asia­kir­jat vain säh­kö­pos­til­la tai kir­je­pos­til­la, eli nou­to­mah­dol­li­suut­ta ei tois­tai­sek­si ole. Pyy­däm­me niin ikään asiak­kai­tam­me toi­mit­ta­maan kaik­ki doku­men­tit joko säh­kö­pos­til­la tai kirjepostilla.

Toi­vom­me, että talo­yh­tiöi­den asuk­kaat ja osak­kaat ilmoit­ta­vat ajan tasal­la ole­van puhe­lin­nu­me­ron­sa ja säh­kö­pos­tio­soit­teen­sa isän­nöin­nil­le, jot­ta pys­tym­me tar­vit­taes­sa tie­dot­ta­maan nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Yhteys­tie­dot voi ilmoit­taa net­ti­si­vuil­tam­me löy­ty­vän lomak­keen kaut­ta: https://www.mtr.fi/sahkoiset-palvelut/yhteystietojen-paivitys/
(Onni Isän­nöin­nin asiak­kaat voi­vat käyt­tää MTR-Isän­nöin­nin lomaketta)

Lisäk­si keho­tam­me seu­raa­maan talo­yh­tiön asu­kas­si­vu­ja, johon saat tar­vit­taes­sa tun­nuk­set asiakaspalvelustamme.

Taloyhtiön yhteisten tilojen käyttö

Viran­omai­set eivät ole tois­tai­sek­si anta­neet käyt­tö­kiel­to­ja kos­kien talo­yh­tiön yhtei­siä tilo­ja, kuten sau­naa tai pesu­tu­paa. Pää­tök­sen talo­yh­tiön yhteis­ten tilo­jen rajoit­ta­mi­ses­ta tai kiel­tä­mi­ses­tä tekee tar­vit­taes­sa talo­yh­tiön hal­li­tus. Seu­raa siis kiin­teis­tös­sä tapah­tu­vaa tie­do­tus­ta tilo­jen käy­tön osal­ta ja toi­mi ohjei­den mukaisesti.

On suo­si­tel­ta­vaa, että koro­na­vi­ruk­seen sai­ras­tu­neet, altis­tu­neet tai muu­ten itsen­sä sai­raak­si tun­te­vat eivät käy­tä yhtei­siä tilo­ja, ja huo­mioi­vat näin mui­den terveyden.

Karanteenissa tai eristyksessä olevien toiminta taloyhtiössä

Lää­kä­rin karan­tee­niin tai eris­tyk­siin mää­rää­män asuk­kaan tulee nou­dat­taa lää­kä­ril­tä saa­tu­ja ohjeita.
Oleel­li­sin­ta on elää omas­sa asun­nos­saan ja vält­tää kon­tak­tia mui­hin ihmisiin. 

Hal­li­tuk­sen lin­jauk­sen mukai­ses­ti yli 70-vuo­ti­aat vel­voi­te­taan pysy­mään eril­lään kon­tak­teis­ta mui­den ihmis­ten kans­sa mah­dol­li­suuk­sien mukaan (karan­tee­nia vas­taa­vat olosuhteet).

Jos olet karan­tee­nis­sa tai eris­tyk­sis­sä, väl­tä kut­su­mas­ta kiin­teis­tön­huol­ta­jaa kotii­si, ellei vika edel­ly­tä väli­tön­tä kor­jaa­mis­ta. Täl­lai­nen vika on esi­mer­kik­si kii­reel­li­nen vesi­va­hin­ko. Vikail­moi­tus­ta teh­des­sä on suo­si­tel­ta­vaa sel­keäs­ti ker­toa, mikä­li on karan­tee­nis­sa tai eristyksissä.

Lisäk­si muis­tu­tam­me, että viran­omais­ten ohjei­den mukai­ses­ti yli­mää­räi­siä lähi­kon­tak­te­ja on syy­tä vält­tää, vaik­ka ei karan­tee­nis­sa olisikaan.

Naapuriapu

Mikä­li sinul­la on mah­dol­li­suus tar­jo­ta naa­pu­ria­pua karanteenissa/eristyksissä ole­vien ihmis­ten aut­ta­mi­sek­si, suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti ilmoit­ta­maan sii­tä jaka­mal­la tie­toa esim. pos­ti­luu­kus­ta tipu­tet­ta­val­la lapul­la tai ilmoitustaululla.

Yhtiökokoukset ja muut taloyhtiön tapahtumat

Suo­men hal­li­tus on mää­rän­nyt, että jul­ki­set kokoon­tu­mi­set rajoi­te­taan kym­me­neen hen­ki­löön. Isän­nöin­ti­liit­to suo­sit­te­lee, että samaa nou­da­te­taan myös kai­kis­sa talo­yh­tiöis­sä. Talo­yh­tiön yhtiö­ko­kouk­seen, asu­kas­ti­lai­suuk­siin tai tal­koi­siin osal­lis­tu­mi­nen ei ole syy vaa­ran­taa kenen­kään terveyttä.

Mikä­li mah­dol­lis­ta, kan­nat­taa yhtiö­ko­kous tai muu tilai­suus siir­tää myö­hem­pään ajan­koh­taan. Lain mukaan yhtiö­ko­kous on pidet­tä­vä kuu­den kuu­kau­den kulues­sa tili­kau­den päät­ty­mi­ses­tä. Lakia sää­det­täes­sä ei ole kui­ten­kaan otet­tu huo­mioon täl­lai­sen epi­de­mian aiheut­ta­mia poik­keus­o­lo­ja. Oikeus­käy­tän­töä ei ole myös­kään sii­tä, miten yhtiö­ko­kouk­seen osal­lis­tu­mi­nen taa­taan kai­kil­le osak­kee­no­mis­ta­jil­le epi­de­mian aikana.

Jos yhtiö­ko­kous pidet­täi­siin täl­lai­ses­sa poik­keuk­sel­li­ses­sa tilan­tees­sa lain mää­rä­ajan jäl­keen, ei sii­tä seu­raa suo­raan mitään sank­tio­ta talo­yh­tiöl­le tai yhtiön joh­dol­le. Myös vahin­gon­kor­vaus­vas­tuun syn­ty­mi­nen edel­lyt­tää aina sitä, että mää­rä­ajan ylit­tä­mi­ses­tä aiheu­tui­si todel­lis­ta talou­del­lis­ta vahin­koa ja tämä vahin­ko oli­si syy-yhtey­des­sä tahal­li­suu­teen tai huo­li­mat­to­muu­teen. Täl­lai­nen vahin­ko on kui­ten­kin hyvin teo­reet­ti­nen ja vahin­koa arvioi­taes­sa tuli­si ottaa huo­mioon se, että lain mää­rä­ajan ylit­ty­mi­seen on vai­kut­ta­nut poik­keuk­sel­li­nen epidemia-aika.

Pää­tös yhtiö­ko­kouk­ses­ta on kui­ten­kin teh­tä­vä kus­sa­kin talo­yh­tiös­sä erik­seen, sil­lä yhtiöis­sä voi olla hyvin­kin eri­lai­sia tilan­tei­ta. Jos yhtiö­ko­kouk­sen pitä­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä ja yhtiö­jär­jes­tyk­ses­sä ei mää­rä­tä toi­sin, voi­daan kokouk­sen pitä­mi­ses­sä hyö­dyn­tää etä­osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Yhtiö­ko­kous­ta ei ole kui­ten­kaan mah­dol­lis­ta pitää koko­nai­suu­des­saan etäyh­teyk­sien avul­la, vaan lisäk­si on aina jär­jes­tet­tä­vä fyy­si­nen yhtiö­ko­kous. Täl­löin kui­ten­kin riit­tää, että fyy­si­ses­ti pai­kal­la ovat esi­mer­kik­si osa hal­li­tuk­sen jäse­nis­tä. Etä­ko­kous­mah­dol­li­suu­des­ta on mai­nit­ta­va yhtiökokouskutsussa.

Tar­vit­taes­sa pää­tök­sen­te­koon voi osal­lis­tua myös pos­tin tai säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä, jol­loin osak­kee­no­mis­ta­jan on ilmoi­tet­ta­va ennak­koon kan­tan­sa yhtiö­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­tä­viin asioi­hin. Tämä osal­lis­tu­mis­ta­pa edel­lyt­tää mah­dol­li­suut­ta tun­nis­taa osa­kas luo­tet­ta­vas­ti esim. alle­kir­joi­tuk­ses­ta tai säh­kö­pos­tio­soit­tees­ta. Näi­den osal­lis­tu­mis­ta­po­jen ongel­ma on se, että yhtiö­ko­kouk­sis­sa voi­daan teh­dä myös mui­ta pää­tö­seh­do­tuk­sia kuin hal­li­tuk­sen etu­kä­teen val­mis­te­le­vat esi­tyk­set. Osak­kaat voi­vat luon­nol­li­ses­ti ottaa kan­taa vain nii­hin asioi­hin, jot­ka ovat etu­kä­teen tie­dos­sa, ei itse kokouk­ses­sa teh­tyi­hin esityksiin.

Osak­kee­no­mis­ta­jat voi­vat kui­ten­kin päät­tää myös yhtiö­ko­kous­ta pitä­mät­tä sil­le kuu­lu­vas­ta asias­ta sil­loin, kun he ovat yksi­mie­li­siä. Täl­lai­nen pää­tös on kir­jat­ta­va, päi­vät­tä­vä, nume­roi­ta­va ja allekirjoitettava.

Seu­raa oman talo­yh­tiö­si tie­do­tus­ta yhtiö­ko­kous­ten ja mui­den mah­dol­lis­ten tapah­tu­mien osalta.

Lisätietoja

Neu­von­taa ja tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta saa val­ta­kun­nal­li­ses­ta neu­von­ta­pu­he­li­mes­ta nume­ros­ta 0295 535 535.

THL:n päi­vit­ty­väl­tä sivulta:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Koti­ta­lo-leh­den päi­vit­ty­väl­tä sivulta:
https://www.kotitalolehti.fi/koronaepidemian-vaikutukset-taloyhtion-arkeen-ja-yhtiokokouksiin-kokosimme-kattavan-paketin-kysymyksia-ja-vastauksia/