Onni Isän­nöin­ti suh­tau­tuu koro­na­vi­ruk­seen erit­täin vaka­vas­ti. Kan­nam­me yhteis­kun­nal­li­sen vas­tuum­me ja teem­me voi­ta­vam­me koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Haluam­me suo­ja­ta asiak­kai­tam­me, yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me ja työn­te­ki­jöi­täm­me. Seu­raam­me tii­viis­ti viran­omais­tie­do­tus­ta ja tapah­tu­mien kulkua.

Viran­omais­oh­jeis­tuk­sen mukai­ses­ti hen­ki­lö­kun­tam­me työs­ken­te­lee tois­tai­sek­si pää­osin etä­nä. Poik­keus­ti­lan­ne vai­kut­taa työn­te­ki­jöi­dem­me arkeen ja olem­me­kin otta­neet käyt­töön jous­ta­via työ­ai­ka­rat­kai­su­ja. Hen­ki­lös­töl­läm­me on mah­dol­li­suus esi­mer­kik­si lyhen­net­tyyn työ­ai­kaan tai työn teke­mi­seen jous­ta­vas­ti pät­kis­sä, jot­ta per­heil­lä on täs­sä haas­ta­vas­sa tilan­tees­sa enem­män liikkumavaraa.

Täl­lä het­kel­lä epi­de­mia ei vai­ku­ta hen­ki­lös­tö­vah­vuu­teem­me, eli pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me nor­maa­lis­ti. Mikä­li tilan­ne muut­tuu, tie­do­tam­me sii­tä välit­tö­mäs­ti. Olem­me teh­neet jat­ku­vuus­suun­ni­tel­mia poik­keus­ti­lan­tei­den varal­le, jot­ta pal­ve­lun­tuo­tan­to jat­kuu mah­dol­li­sim­man häiriöttömänä.

Yhtiökokoukset poikkeustilanteessa

Suo­men hal­li­tus on mää­rän­nyt, että jul­ki­set kokoon­tu­mi­set rajoi­te­taan kym­me­neen hen­ki­löön ja kiel­to kos­kee myös yhtiö­ko­kouk­sia. Lain mukaan yhtiö­ko­kous on pidet­tä­vä kuu­den kuu­kau­den kulues­sa tili­kau­den päät­ty­mi­ses­tä, mut­ta lakia sää­det­täes­sä ei ole otet­tu huo­mioon poik­keus­o­lo­ja kuten epi­de­mi­aa. Oikeus­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee­kin par­hail­laan laki­muu­tos­ta, joka sal­li­si yhtiö­ko­kouk­sen lyk­kää­mi­sen mää­rä­ajan yli. Laki­muu­tok­sel­la myös hel­po­te­taan kokous­ten jär­jes­tä­mis­tä etä­osal­lis­tu­mis­ten ja val­tuu­tus­ten avul­la.  Hal­li­tuk­sen esi­tyk­set asias­ta ovat tulos­sa lähi­viik­koi­na. Muu­tos­ten on mää­rä kes­tää vuo­den loppuun.
Läh­de: Oikeus­mi­nis­te­riön tiedote

Talo­yh­tiön hal­li­tus tekee pää­tök­sen yhtiö­ko­kouk­sen lyk­kää­mi­ses­tä tai kokouk­sen pitä­mi­ses­tä etäyh­teyk­siä hyö­dyn­täen. Mikä­li kokous pää­te­tään jär­jes­tää, hal­li­tus miet­tii, mit­kä ovat par­haat käy­tet­tä­vis­sä ole­vat kei­not osal­lis­tua etäyh­tey­del­lä yhtiö­ko­kouk­seen juu­ri omas­sa taloyhtiössä.

Yhtiövastike- ja käyttökorvaustilisiirrot

Yhtiö­vas­tik­kei­siin ja käyt­tö­kor­vauk­siin (esim. auto­paik­ka- tai sau­na­vuo­ro­mak­su) liit­ty­vät tili­siir­rot ovat useim­mis­sa talo­yh­tiöis­säm­me voi­mas­sa kesä­kuun lop­puun asti. Talo­yh­tiön talous­ar­vios­ta ja yhtiö­vas­tik­keen mää­räs­tä pää­te­tään yleen­sä yhtiö­ko­kouk­ses­sa. Mikä­li yhtiö­ko­kous­ta jou­du­taan siir­tä­mään, pysy­vät vas­tik­keet ja käyt­tö­kor­vauk­set ennal­laan. Täs­sä tilan­tees­sa toi­mi­tam­me uudet tili­siir­rot ennen edel­li­sen tili­siir­ron voi­mas­sao­lon päättymistä.

Ilmoitathan ajan tasalla olevat yhteystietosi

Vies­tin­nän hel­pot­ta­mi­sek­si pyy­däm­me talo­yh­tiöi­den asuk­kai­ta ja osak­kai­ta ilmoit­ta­maan ajan tasal­la ole­vat yhteys­tie­ton­sa net­ti­si­vuil­tam­me löy­ty­vän lomak­keen kaut­ta: https://www.mtr.fi/sahkoiset-palvelut/yhteystietojen-paivitys/
(Onnin asiak­kaat voi­vat käyt­tää MTR:n lomaketta).

Palvelemme sähköisesti

Asia­kas­pal­ve­lum­me on avoin­na nor­maa­lien aukio­loai­ko­jen mukai­ses­ti, mut­ta pyy­däm­me vält­tä­mään hen­ki­lö­koh­tais­ta asioin­tia hen­ki­lö­kun­tam­me kans­sa ja toi­vom­me yhtey­de­no­tot säh­kö­pos­tit­se, puhe­li­mit­se tai net­ti­si­vuil­ta löy­ty­vien lomak­kei­den kaut­ta. Mikä­li asioin­ti toi­mis­tol­la on vält­tä­mä­tön­tä, on sii­tä sovit­ta­va etu­kä­teen asia­kas­pal­ve­lum­me kanssa.