Isännöintipalvelut – Valitse mistä maksat

Sähköiset taloushallinnon palvelut

Taloyhtiön talous hallintaan

Onni Isän­nöin­ti tar­jo­aa pie­nil­le asun­to-osa­keyh­tiöil­le rää­tä­löi­dyn talous­hal­lin­non pake­tin kiin­te­ään kuu­kausi­hin­taan. Me tar­joam­me talo­yh­tiöl­le­si luo­tet­ta­vaa, avoin­ta ja aina ajan­ta­sais­ta säh­köis­tä talous­hal­lin­toa. Onni Isän­nöin­nin talous­hal­lin­to on täy­sin läpi­nä­ky­vää. Asiak­kail­lam­me on aina vapaa pää­sy talo­yh­tiön reaa­liai­kai­siin talous­tie­toi­hin verkossa.

Säh­köi­nen talous­hal­lin­to mah­dol­lis­taa asun­to-osa­keyh­tiön kir­jan­pi­to­pal­ve­lut kaik­kial­le Suo­meen sijain­nis­ta riippumatta.

Taloushallinnon pakettiin sisältyy

✓ osto­res­kont­ra, kir­jan­pi­to sekä las­ku­jen maksupalvelut

✓ yhden pää­oma­lai­nan yllä­pi­to, mikä­li yhtiöl­lä on pääomalainaa

✓ vas­ti­ke­val­von­ta sekä maksumuistutukset

✓ e-las­ku­jen lähe­tys ker­ran kuukaudessa

✓ säh­köi­nen talous­hal­lin­non jär­jes­tel­mä, johon esi­mer­kik­si talo­yh­tiön hal­li­tuk­sel­la ja muil­la nime­tyil­lä hen­ki­löil­lä on vapaa pääsy

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me myös tilin­pää­tök­sen sekä veroil­moi­tuk­sen laa­din­nan eril­li­sel­lä tuntiveloituksella.

Muut Onnin isännöintipalvelut

Talous­hal­lin­non pal­ve­lui­den lisäk­si tar­joam­me asiak­kail­lem­me erik­seen sovit­taes­sa isän­nöit­si­jän ja kiin­teis­tö­sih­tee­rin pal­ve­lui­ta sekä mui­ta asun­to-osa­keyh­tiöl­le tar­peel­li­sia pal­ve­lui­ta tuntiveloitusperiaatteella.

Tekninen isännöinti

Turvallisen ja laadukkaan asumisen puolesta

Onni Isän­nöin­ti pal­ve­lee asiak­kai­taan tar­peen mukaan myös tek­ni­ses­sä isän­nöin­nis­sä. Koke­neet ja ammat­ti­tai­toi­set tek­ni­set isän­nöit­si­jäm­me pal­ve­le­vat asun­to-osa­keyh­tiöi­tä ja asuk­kai­ta muun muas­sa pal­ve­luso­pi­mus­ten kil­pai­lut­ta­mi­ses­sa, kor­jaus­töi­den suun­nit­te­lus­sa ja val­von­nas­sa sekä tar­kas­tuk­sis­sa. Asiak­kaat mak­sa­vat vain sii­tä tek­ni­sen isän­nöin­nin pal­ve­lus­ta, jon­ka tarvitsevat.

Tek­ni­sen isän­nöin­nin pal­ve­lui­ta ovat muun muassa

✓ kiin­teis­tö­jen ja asun­to­jen kuntokartoitukset

✓ ura­koi­den kilpailutukset

✓ kor­jaus­töi­den tar­kas­tuk­set ja valvonnat

✓ kor­jausu­ra­koi­den pro­jek­tin­joh­to sekä val­von­nan palvelut

Asunto-osakeyhtiön talousjohtaminen

Inves­toin­te­ja kulu­jen sijaan

Onni Isän­nöin­ti tar­jo­aa asian­tun­te­vaa talous­joh­ta­mis­ta pie­nil­le asun­to-osa­keyh­tiöil­le. Talous­joh­ta­mi­sen tavoit­tee­na on asun­to-osa­keyh­tiön arvon säi­lyt­tä­mi­nen sekä arvon nos­ta­mi­nen huo­leh­ti­mal­la kiin­teis­tön sanee­raus­ten ja kor­jaus­töi­den taloussuunnittelusta. 

Talous­joh­ta­mi­sen palveluita

✓ tule­vien inves­toin­tien suunnittelu

✓ kiin­teis­tön elin­kaa­ren suunnittelu

✓ talo­yh­tiön talou­del­lis­ten asioi­den konsultointi

Korjaus- ja urakkapalvelut

Huo­let­to­mam­paa asumista

Onni Isän­nöin­nin kor­jaus- ja urak­ka­pal­ve­lut tar­joa­vat asun­to-osa­keyh­tiöil­le luo­tet­ta­vak­si havai­tun ja vakiin­tu­neen yhteis­työ­ver­kos­ton talo­yh­tiön kor­jaus- ja sanee­raus­töi­hin. Kil­pai­lu­tus pal­ve­lun­tar­joa­jien välil­lä on täy­sin riip­pu­ma­ton­ta ja läpi­nä­ky­vää. Haluam­me löy­tää jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me / talo­yh­tiöl­le par­hai­ten sovel­tu­van pal­ve­lun siten, että hin­ta ja laa­tu ovat kohdallaan.

Kor­jaus- ja urakkapalveluita

  • asun­to-osa­keyh­tiön edun­val­von­ta kor­jaus­hank­kei­den eri vaiheissa
  • pal­ve­lun­tar­joa­jien kartoittaminen
  • pal­ve­lun­tar­joa­jien kilpailuttaminen

Älä enää maksa siitä, mitä et tarvitse. Kysy lisää Onni Isännöinniltä!