Onni Isännöinti Oy

Pienten asunto-osakeyhtiöiden puolesta

Isännöintipalveluita Uudellamaalla - Sähköisesti koko Suomen alueella

Onni Isän­nöin­ti Oy tar­jo­aa laa­duk­kai­ta isän­nöin­ti­pal­ve­lui­ta pie­nil­le asun­to-osa­keyh­tiöil­le Uudel­la­maal­la sekä asun­to-osa­keyh­tiöi­den säh­köi­siä talous­hal­lin­non ja säh­köi­sen isän­nöin­nin pal­ve­lui­ta kaik­kial­le Suo­meen. Tar­joam­me talo­yh­tiöil­le yksi­löl­li­ses­ti rää­tä­löi­tyä kor­kea­ta­sois­ta isän­nöin­tiä juu­ri sii­nä mää­rin kuin se on talo­yh­tiön tarpeen.

Käytät mitä tarvitset, maksat mitä käytät

Onni Isän­nöin­ti on erin­omai­nen kump­pa­ni eten­kin pie­nil­le ja aktii­vi­sil­le talo­yh­tiöil­le, jot­ka eivät tar­vit­se kal­lis­ta kai­ken kat­ta­vaa isän­nöin­ti­pal­ve­lua, vaan mak­sa­vat mie­lum­min suo­raan teh­dys­tä työs­tä. Onni Isän­nöin­nin asiak­kaat mak­sa­vat­kin vain sii­tä isän­nöin­ti­pal­ve­lus­ta, jota he aidos­ti tar­vit­se­vat ja käyttävät.

Taloushallinnon palvelut asunto-osakeyhtiöille kiinteään hintaan

Onni Isän­nöin­nin kiin­teä­hin­tai­seen perus­pa­ket­tiin sisäl­tyy talous­hal­lin­non ydin­pal­ve­lut osto­res­kont­ras­ta, kir­jan­pi­toon ja las­ku­jen mak­suun sekä e-las­ku­tus, vas­ti­ke­val­von­ta ja mak­su­muis­tu­tuk­set. Perus­pa­ket­tiin sisäl­tyy myös yhden pää­oma­lai­nan ylläpito.

Monipuoliset isännöintipalvelut saman katon alta

Meil­lä et mak­sa sii­tä, mitä et tar­vit­se. Tar­vit­taes­sa kui­ten­kin myös tek­ni­sen isän­nöin­nin pal­ve­lut, kor­jaus- ja urak­ka­pal­ve­lut sekä laki- ja vies­tin­tä­pal­ve­lut ovat yhden puhe­lin­soi­ton pääs­sä sil­loin, kun nii­tä tarvitset. 

Lue lisää isännöitsijäpalveluistamme

Miksi valita isännöitsijätoimistoksi Onni?

✓ Saat aina asian­tun­te­vaa pal­ve­lua koke­neil­ta isännöitsijöiltämme

✓ Saat kaik­ki talous­hal­lin­non ydin­pal­ve­lut kiin­te­ään hintaan

✓ Kaik­ki tar­vit­ta­vat isän­nöin­ti­pal­ve­lut löy­ty­vät saman katon alta, sinä valit­set, mitä niis­tä tarvitset

✓ Kaik­ki isän­nöin­ti­pal­ve­lut ovat yhden puhe­lin­soi­ton päässä

Kiinnostuitko Onnin isännöintipalvelusta?